คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ส.ค.64 ถึงวันที่ 31 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงลึกเพื่อการพัฒนาและยกระดับเกษตรกร
 
     

  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

2021-08-16

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
จัดกิจกรรมอบรมเชิงลึกเพื่อการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่เป็นนักธุรกิจเกษตร/Startup/SMEs คนตัวเล็ก
ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

********************************** 

          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมอบรมเชิงลึกเพื่อการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่เป็นนักธุรกิจเกษตร/Startup/SMEs คนตัวเล็ก ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารทักษิณาคาร โดยมีตัวแทนอาจารย์และบุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตการแปรรูปรวมทั้งให้ความรู้ด้านมาตรฐานและการตลาด"
2. อาจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง บรรยายในหัวข้อ "การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต"
3. นางจรรยา ชูทับ บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาและปรับปรุงงานโดยการใช้ IT (Infomation Technology"
4. นายอานนท์ เทพทอง ผู้จัดการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม (สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน) บรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กร และ กลยุทธ์การตลาด Online และ Offline"
โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางนาวี ไพชำนาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม กล่าวเปิดกิจกรรมและให้การต้อนรับเกษตรกร และตัวแทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ