เส้นทางการเดินทาง ด้วย Google Map

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 93210 

โทรศัพท์ 074 609 600 ต่อ 3405  โทรสาร 074 609 618

E-mail : agrobioindustrytsu@gmail.com
 

 แผนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง