แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566                                                                                         รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

        แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566                                                                      แผน - ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566                                                                                                 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

        แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566