>> แบบฟอร์มใบลานิสิต

>> แบบฟอร์มใบลานิสิตกรณีติดเชื้อ COVID

การเงิน

        ► ใบสำคัญรับเงิน

        ► สัญญายืมเงิน

         แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

         แบบฟอร์มค่าเดินทางวิทยากร

         แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111 )

         แบบรายงานผลการดำเนินงานและขออนุมัติเบิกเงินโครงการ

         ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร/อาหารว่าง สำหรับกิจกรรมนิสิต

         ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนที่ปรึกษาองค์กรนิสิต)


กิจกรรมนิสิต

        ใบสมัครเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะ

        แบบฟอร์มขอใช้อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

          แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ(สโมสรนิสิต)

        แบบฟอร์มประเมินผลโครงการ(สโมสรนิสิต)

        แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ(ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์)

        แบบฟอร์มประเมินผลโครงการ(ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์)

        แบบฟอร์มขอใช้สถานที่กีฬา

        แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือในนามมหาวิทยาลัย

        แบบฟอร์มขออนุญาตให้นิสิตเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนอกพื้นที่

        แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการดำเนินโครงการ

        แบบฟอร์มรับเสื้อและอุปกรณ์อื่นๆ

        ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร อาหารว่าง เงินบำรุงกิจกรรมและกีฬา

        แบบฟอร์มรายงานการจัดกิจกรรมนิสิต

        แบบฟอร์มแต่งตั้งพรรค/กลุ่ม


แบบฟอร์มทุนการศึกษา

       ► แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย

 


ฟอร์มการขอเชิดชูเกียรตินิสิต

        ► แบบฟอร์มขอเสนอผลงานเชิดชูเกียรติ


หอพักนิสิต

       ► ใบสมัครเข้าอยู่หอพัก-มหาวิทยาลัยทักษิณ-วิทยาเขตพัทลุง

       ► แบบฟอร์มขออนุญาตไม่พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย

       ► แบบฟอร์มขอรับสติ๊กเกอร์อนุญาตผ่านเข้า-ออกหอพักนิสิต 

       ► บันทึกข้อตกลงการชำระหนี้ค่าบำรุงหอพัก-และค่าน้ำประปา

       ► แบบฟอร์มยืมขอใช้อาคารอเนกประสงค์หอพักนิสิต

       ► แบบฟอร์มยืมพัสดุหอพัก

       ► แบบคำร้องทั่วไป-ขอค่าประกันความเสียหายหอพัก-ปรับปรุง

       ► แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักสำหรับบุคคลภายนอก-รายบุคคล

       ► แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักสำหรับบุคคลภายนอก-โครงการ

       ► แบบฟอร์มขออนุญาตเข้า-ออกหอพักหลังเวลาที่กำหนด

       ► แบบบันทึกการให้คำปรึกษา


แบบฟอร์มภารกิจประกันสุขภาพ

       ► รายงานผลการตรวจสุขภาพ 2563

       ► แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง


แบบฟอร์มด้าน กยศ.

          การดำเนินการของนิสิตชั้นปีที่ 1 ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และนิสิตรุ่นพี่ ประเภท ผู้กู้รายเก่ากรณีซิ่วมาเรียนพร้อมนิสิตปี 1 

        ► ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (รายเก่า) ประจำปีการศึกษา 2562

        ► เอกสารชี้แจงการดำเนินการเบื้องต้นและการจัดเตรียมเอกสารของผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ

        ► แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม ประเภท กยศ. (รายเก่า)  ประจำปีการศึกษา 2562

        ► แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม ประเภท กรอ. (รายเก่า) ประจำปีการศึกษา 2562

        ► แบบคำขอกู้ยืม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562

        ► เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  ปีการศึกษา 2562

        ► รายละเอียดการกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัคร

        การดำเนินการของนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตรุ่นพี่ ประเภทผู้กู้รายใหม่

       ► ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

       ► เอกสารชี้แจงการดำเนินการเบื้องต้นและการจัดเตรียมเอกสารของผู้ขอกู้ยืมกองทุนฯ

       ► แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม ประเภท กยศ. (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

       ► แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม ประเภท กรอ. (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

       ► แบบคำขอกู้ยืม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2562

       ► เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2562

       ► รายละเอียดการกรอกข้อมูลในเอกสารใบสมัคร