งานบริหารจัดการ

     แผนกลยุทธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

                    


งานบุคคล

     แผนพัฒนาบุคลากร

                    


     กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 


     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล