ทำเนียบคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565

 
เพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์

1 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน

 
เพิ่มเติม...