ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์

      ปีการศึกษา 2564 (งบปีงบประมาณ 2565)


การประเมิน/การจัดการความเสี่ยง                                                                                       ผลการดำเนินด้านความเสี่ยง

      การประเมินความเสี่ยง                                                                                                             รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง


การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ