ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

   ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ

        ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลาออกจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2553

        ว่าด้วยหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

        ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559

   ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

        เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

        เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

        เรื่อง กำหนดวันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

        เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2566

        เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำหนด พ.ศ. 2560

        เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายในงานพิธีการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

        เรื่อง แนวปฏิบัติกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

        ว่าด้วย การคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

        ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551

        ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2552

        ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

        ว่าด้วย การรักษาการแทน และมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. 2557

        ว่าด้วย เครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

        ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565

        ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564

        ว่าด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ พ.ศ. 2558