คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวปฏิบัติงาน

            ด้านการเรียนการสอน

          - กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร

          - กระบวนการแก้ปัญหาเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

          กระบวนการดูแลนิสิต

         -  การใช้งานเครื่อง Texture Analyzer

          -   การใช้งานโปรแกรม Texture Exponent

          ด้านวิจัย

          - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยและแนวทาง การปฏิบัติทางการเงินบัญชีและพัสดุหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อการวิจัย

          - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย

          - คู่มือการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ

          - วิธีการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRMS

          ด้านบริการวิชาการ

          - คู่มือผู้รับทุน/หน่วยบริการวิชาการ

          บริหารจัดการ    

         - พนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

          -  คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

          - การเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

         -   การเข้าใช้งาน Google Drive

          -  ขั้นตอนการกรอกข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงาน

          -  การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

          -  ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

          - การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

          -  ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน

          - หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 

          -  หลักเกณฑ์การยืมเงินมหาวิทยาลัย

           - ขั้นตอนการจัดทำสัญญายืมเงินและการอนุมัติสัญญายืมเงิน

           - การคืนเงินยืมและเคลียร์โครงการ