แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                                                               รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                                                                                                                                                                                 รายงานผลปี พ.ศ. 2565

                                                                                                                                                                                 รายงานผลปี พ.ศ. 2566


การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

     ารดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี