วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร   ดังรายละเอียดของหลักสูตรฯ ดังนี้


ปรัชญา

  • รอบรู้ทฤษฎี  มีทักษะปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์/ผลลัพท์การเรียนรู้ (Learning Outcome,LO) ดังนี้

  • มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
  • อธิบายทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัย
  • ประมวลความรู้ด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดให้มีมาตรฐาน
  • วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเพื่อประกอบอาชีพ
  • สื่อสารและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม
  • มีความอดทนและรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงคุณภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า                128   หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร


   


                                           

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

ชื่อหลักสูตร                   ปีหลักสูตร (ปรับปรุง)                                                       ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร                           

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร                                  

                                 

2565           

 

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

 

2560