คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 19 ต.ค.63 ถึงวันที่ 19 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2020-10-16

คณะอุตสาหกรรมเกาตรและชีวภาพ
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
ในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563

**********************************

               คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า ในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การแยกส่วน การทำบริสุทธิ์ และการใช้เอนไซม์เปปซินจากปลาเพื่อการผลิตเจลาตินไฮโดรไลเลต" งบประมาณทั้งสิ้น 2,400,000 บาท จากสำนักการวิจัยแห่งชาติ ตามหนังสือที่ อว0404/7089 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี