คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
วิจัย/รางวัล
เริ่มแสดง :: 2 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 
     

 ขอแสดงความยินดี

2020-06-02

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัย
*******************************************

อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

1.       รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า อาจารย์ประสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2.       ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

3.       นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลชีวภาพ

ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ (ภาคโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์) จากงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดรางวัลที่ได้รับต่อไป

1. รางวัลดีเด่น ภาคโปสเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

ผู้วิจัย: นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ และรศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

ชื่องานวิจัย (ไทย): สมบัติทางกายภาพและเคมีของไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วที่เร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ไลเปสจากเครื่องในปลานิล

ชื่องานวิจัย (อังกฤษ): Physical and chemical properties of biodiesel from used cooking oil catalyzed by lipase from Nile tilapia viscera
*********************************************************************************************************************************

 2. รางวัลดี ภาคโปสเตอร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

ผู้วิจัย: ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว Srinivasan Damodaran และสรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

ชื่องานวิจัย (ไทย): การศึกษาเปรียบเทียบผลของเอนไซม์เปปซินจากกระเพาะปลาทรายแดงและจากเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารหมูต่อการย่อยสลายโปรตีนของโครงปลาทรายแดง

ชื่องานวิจัย (อังกฤษ): Comparative studies on the effect of pepsin from threadfin bream stomach and porcine gastric mucosa on the proteolytic degradation from threadfin bream frame
************************************************************************************************************************************

 3. รางวัลดีมาก ภาคบรรยาย วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์

ผู้วิจัย: ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว Srinivasan Damodaran สุทธวัฒน์ เบญจกุล และสรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า4

ชื่องานวิจัย (ไทย): ผลของเอนไซม์เปปซินบริสุทธิ์จากกระเพาะปลาปากคม (Saurida micropectoralis) ที่ผ่านคลื่นอัลตราซาวด์ ต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและความนุ่มของเนื้อควายน้ำ (Bubalus bubalis)

ชื่องานวิจัย (อังกฤษ): Effect of ultrasound-treated pepsin purified from the stomach of lizardfish (Saurida micropectoralis) on physicochemical properties and tenderness of water buffalo (Bubalus bubalis) meat
************************************************************************************************************************************



 
สล็อต