คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 พ.ค.63 ถึงวันที่ 7 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[นิสิตใหม่] ข้อมูลบริการนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563
 
     

 ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่

2020-05-07

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2563
***************ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่

ข้อมูลการกู้ กยศ. (นิสิตใหม่)
- ขั้นตอนและวิธีการขอกู้ กยศ.
    - รายใหม่ (ไม่เคยขอกู้มาก่อน)
    - รายใหม่ (เคยกู้จากสถานศึกษาเดิม)
- ขั้นตอนการเลือกคณะในระบบ

 รายละเอียด

เข้ากลุ่ม Facebook กยศ.
การจองหอพักนิสิตและแบบฟอร์มอื่นๆ
(นิสิตใหม่)

- เข้าจองหอพัก
- ตรวจสอบการจองหอพัก
- รายละเอียดหอพักนิสิต (ภายใน ภายนอก สิ่งอำนวยความสะดวก)
(PDF)
แบบฟอร์มขออนุญาตไม่พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย (PDF)
แบบฟอร์มขอรับสติ๊กเกอร์อนุญาตผ่านเข้า-ออกหอพักนิสิต (PDF)

ระบบจองหอพักนิสิต
การจองเครื่องแบบนิสิต (นิสิตใหม่)
- เข้าจองเครื่องแบบนิสิตใหม่ (ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563)

ระบบจองเครื่องแบบ
ข้อมูลการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน (นิสิตใหม่)
- กำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตใหม่ online (PDF)
- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (PDF)
- แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ (PDF)
- กำหนดการลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ (PDF)

 ระบบทะเบียนนิสิต