คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 11 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส)
 
     

รายละเอียดเพิ่มเติม

edoc.tsu.ac.th/docs/2018-12/101318-6-12-2018t10_38_37.pdf