คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 31 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนา “ทางออกของผู้บริโภคกรณีไขมันทรานส์”
 
     

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเสวนาเรื่อง
“ทางออกของผู้บริโภคกรณีไขมันทรานส์