โครงการสร้าง เสริม เติมทักษะ สู่อาชีพดีพร้อม (อบรม หลักสูตรการทำเล็บเจลขั้นพื้นฐาน Basic Nail Art Course)

   12 ก.พ. 67  /   15

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นางสาวอภิชญา พุทธพงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดโครงการสร้าง เสริม เติมทักษะ สู่อาชีพดีพร้อม (อบรม หลักสูตรการทำเล็บเจลขั้นพื้นฐาน Basic Nail Art Course) เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่ิอสร้างรายได้ระหว่างเรียนของนิสิตและผู้ประกอบการ ณ ห้อง TCD 209 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง

#คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

#ABITSU

#ABIAcademicservices

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

#Cosmetic

#FoodScience