อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร และคณะ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบ อนุสิทธิบัตร สูตรเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอลชนิด ผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวสังข์ หยดเสริมสารสกัดถั่ว 5 สี และ กรรมวิธีการผลิต

   6 ก.พ. 67  /   20

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร. พรวิชัย เต็มบุตร และคณะ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับการ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปแบบ อนุสิทธิบัตร สูตรเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอลชนิด ผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวสังข์ หยดเสริมสารสกัดถั่ว 5 สี และ กรรมวิธีการผลิต