รับคำปรึกษาการขอตำแห่งทางวิชาการ

   31 ม.ค. 67  /   27

วันที่ 31 มกราคม 2567 นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เพื่อให้ความรู้เและตรวจสอบหลักฐานในการขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด