อกช. ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และ 6 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

   30 ม.ค. 67  /   46

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านงานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง และหอการค้าจังหวัดพัทลุง โดยมีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน ณ ห้องราชาวดี 2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ซึ่งในการลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมลงนามของมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เข้าร่วมเป็นพยาน และมีบุคลากรของแต่ละคณะในการเข้าร่วมรับฟังแนวทางและการดำเนินงานของความร่วมมือในครั้งนี้

ซึ่งได้มีการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยของบุคลากรของคณะ และโครงการเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้เข้าร่วมงาน

#คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ #มหาวิทยาลัยทักษิณ #ABIResearch