จัดทำแผนบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการแบบก้าวกระโดด

   26 ม.ค. 67  /   30

อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและกิจการนิสิต นางจรรยา ชูทับ หัวหน้าสำนักงาน นางสาววันเพ็ญ บัวคง นักวิชาการและนางสาวธัญญารัตน์ ภูมิสถิตย์ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย "mission to the moon นโยบายสู่การปฏิบัติ”