ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี

   23 ม.ค. 67  /   34

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ในโอกาสเข้ารับประกาศนียบัตร ในการเป็นที่ปรึกษานำนิสิตเข้าร่วมการประกวด “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์” ระดับรางวัลเหรียญทองแดง ภายใต้หัวข้อเรื่อง Developing of Boonsong jinatong’s herbal medicine formula for the treatment of oral candida albicans infection in the form of gummy.