อกช. สร้างเครือข่ายบริการวิชาการ

   11 ม.ค. 67  /   46

วันที่ 10 มกราคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักวิจัยผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน "ทิศทางการพัฒนาหนองธงบนฐานทุนของชุมชน" ณ อาคารลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากฐานทรัพยากรของชุมชน พร้อมทั้งหารือการทำความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบทางการเกษตร