อกช. ม.ทักษิณ จัดอบรมนวัตกรรมนาโนเครื่องสำอาง เพื่อเสริมและพัฒนาทักษะ แก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างและคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

   17 พ.ย. 66  /   69

อกช. ม.ทักษิณ จัดอบรมนวัตกรรมนาโนเครื่องสำอาง เพื่อเสริมและพัฒนาทักษะ

แก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างและคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมนาโน (Nano-encapsulation) เพื่อเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่หรือ Upskill/Reskill ในด้านการประกอบการด้านเครื่องสำอาง และกลุ่มคนที่สนใจที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง โดยการนำนวัตกรรมนาโน (Nano-encapsulation) เข้ามาเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างและคงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ประธานพิธีเปิด ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสังคม และผศ.ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพกล่าวต้อนรับ วิทยากรภายนอก นางพรชนก เจนศิริศักดิ์ เภสัชกรชำนาญการ สสจ.พัทลุง คุณวโรดม โง้วศิริ CEO บริษัท พอช เมดิก้า ไลฟ์เทค จำกัด และ คุณโชติกา วงศ์วิลาศ (เนย) เจ้าของแบรนด์ Cho

วิทยากรภายใน ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง และ อ.ดร.พรวิชัย เต็มบุตร พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากร นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ