ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

   20 ก.ค. 66  /   141

ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566


วันนี้ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดี พร้อมด้วยนางจรรยา ขูทับ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยโครงการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้น ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ President Talk ในหัวข้อ “สานพลังสู่คุณภาพและความสำเร็จที่ยั่งยืน” ตามด้วยผู้บริหารส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น นำเสนอ “ผลการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 และแนวทางขับเคลื่อนองค์กร ปีการศึกษา 2566

ในการนี้ การลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2566 มีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวน 35 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนงานวิชาการ จำนวน 14 ส่วนงาน ส่วนงานอื่น จำนวน 6 ส่วนงาน หน่วยงานลักษณะพิเศษ จำนวน 1 ส่วนงาน และหน่วยงานบริหาร จำนวน 14 หน่วยงาน