นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัล First Place Graduate Student Poster Competition Award ระดับทอง และ รับดับเงิน

   19 มิ.ย. 66  /   127

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอแสดงความยินดี


กับ ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

ในโอกาศที่ได้รับรางวัล First Place Graduate Student Poster Competition Award ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2023 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ภายใต้ชื่อผลงานวิจัย Immobilization and biochemical characterization of pepsin purified from lizardfish (Saurida micropectoralis) stomach โดยมีทีมวิจัยประกอบไปด้วย

Sakonwat Kuepethkaew

Biotechnology Program, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung Campus, Pa-Phayom, Phatthalung, 93210, Thailand;

Sappasith Klomklao

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung Campus, Pa-Phayom, Phatthalung, 93210, Thailand

Jarurat Panyo

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung Campus, Pa-Phayom, Phatthalung, 93210, Thailand

Yi Zhang

Department of Food Science, The Pennsylvania State University, University Park, PA, 16802, USA;

Benjamin K. Simpson

Department of Food Science & Agricultural Chemistry, McGill University, 21111 Lakeshore Road, Ste-Anne-de-Bellevue, QC, H9 × 3V9 Canada


และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน First Runner-Up Graduate Student Poster Competition Award ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2023 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ภายใต้ชื่อผลงานวิจัย Cryoprotective effects of threadfin bream skin gelatin hydrolysate on protein denaturation and gel-forming ability of surimi during frozen storageโดยมีทีมวิจัยประกอบไปด้วย

Sakonwat Kuepethkaew

Biotechnology Program, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung Campus, Pa-Phayom, Phatthalung, 93210, Thailand;

Sappasith Klomklao

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung Campus, Pa-Phayom, Phatthalung, 93210, Thailand

Jarurat Panyo

Department of Food Science and Technology, Faculty of Agro and Bio Industry, Thaksin University, Phatthalung Campus, Pa-Phayom, Phatthalung, 93210, Thailand

Yi Zhang

Department of Food Science, The Pennsylvania State University, University Park, PA, 16802, USA;

Benjamin K. Simpson

Department of Food Science & Agricultural Chemistry, McGill University, 21111 Lakeshore Road, Ste-Anne-de-Bellevue, QC, H9 × 3V9 Canada

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ