คณบดี เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

   19 มิ.ย. 66  /   134

คณบดี เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทาลัยทักษิณ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AGRO-INDUSTRY ACADEMIC COUNCIL ASSOCIATION : AIAC) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ BITEC บางนา กรุงเทพฯ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมครั้งนี้เป้นการประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธในการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย