รองคณบดีเข้าร่วมกิจกรรม “TSU Rebrand Grand Opening” มหาวิทยาลัยทักษิณ

   26 ม.ค. 66  /   67

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และกิจการนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรม “TSU Rebrand Grand Opening” มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเตรียมพร้อมเคลื่อนเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ปรับตัวรีแบรนด์ภาพลักษณ์ใหม่ เตรียมพร้อมองค์กรก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม สังคม ตอบโจทย์การขับเคลื่อนสู่อนาคตและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา