คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในคณะ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปอาหารและเครื่องสำอาง ให้เกษตรกร

   19 ม.ค. 66  /   57

วันที่ 18 มกราคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด  จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปอาหารและเครื่องสำอาง สำหรับกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) ในงานนิทรรศการเทคโนโลยีการเกษตร และท่องเที่ยววิถี ณ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิทยากร อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล มะยะเฉียว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร นางจรรยา ชูทับ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา นักวิชาการ และตัวแทนนิสิต