กิจกรรมแนะแนวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

   18 ม.ค. 66  /   80

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมด้วยนายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการ และตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมออกแนะแนวในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้องเรียน จำนวนกว่า 200 คน ณ โรงเรียนชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการแนะแนวครั้งนี้ มีคณะต่าง ๆ จากวิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นเจ้าภาพในการจัดและติดต่อโรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/oAP27 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางแชทเพจตลอด 24 ชม.