ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว เนื่องในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย

   12 ม.ค. 66  /   144

ขอแสดงความยินดี


ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางคูปองวิทย์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่จังหวัดพัทลุง ชื่อโครงการ : การพัฒนาน้ำเคยยอดหวายแห้งชนิดผงโรยข้าว ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว และคุณเบญจวรรณ บัวขวัญ