ขอแสดงความยินดี

   11 ม.ค. 66  /   216

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และกิจการนิสิต