ขอแสดงความยินดี

   11 ม.ค. 66  /   153

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์