ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

   5 ม.ค. 66  /   279

ชื่อสิงประดิษฐ์ สูตรและกรรมวิธีการผลิตผักเหลียงอบกรอบ เลขอนุสิทธิบัตร 19880 ออกให้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565