ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

   5 ม.ค. 66  /   239

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากเครื่องในปลานิลเพื่อประยุกต์ใช้ในสารซักล้าง เลขอนุสิทธิบัตร 19677 ออกให้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565