ผู้แทนคณบดีให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงบประมาณและ สกสว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   11 พ.ย. 65   /  602

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงบประมาณและ สกสว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรับฟังผลการดำเนินงานของ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และตรัง และคณะได้เดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยมชม และรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร และคณะวิจัยโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปข้อมูลการวิจัย ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมชม “โมเดลแก้จน-กระจูดวรรณี” อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สำหรับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่

-โครงการตามหาปลาลูกเบร่-การยกระดับนวัตกรรมดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ คลองปากประ จังหวัด พัทลุง” ของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

- การเพาะเลี้ยงปลาลูกเบร่ในระบบปิด หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม

- โมเดลแก้จน-กระจูดวรรณี : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง

- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน หัวหน้าโครงการ : ดร. วีระวุฒิ แนบเพชร (ผู้จัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

- หน่วยวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus vitreolus) ในโรงเพาะฟัก และการพัฒนาเป็นปลาสวยงามเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร. สุภฎา คีรีรัฐนิคม

- โครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปอาหารและเกษตรมูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ คณะอุตสาหกรรม เกษตรและชีวภาพ