กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตร Non-degree นวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์และการจัดการเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ

   30 ก.ย. 65  /   123

กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตร Non-degree (นวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์และการจัดการเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ) คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นจำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายน 2565 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้มีการศึกษาดูงานครบกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันเนื้อสัตว์ ตั้งแต่กระบวนการเลี้ยง การจำหน่าย และการแปรรูป

>> เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์และการจัดการเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในช่วงเช้ามีการเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีน ชิกเก้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำนิสิตเข้าดูกระบวนการฆ่าและการเก็บรักษาเนื้อไก่ เพื่อเตรียมการส่งจำหน่ายในท้องตลาด ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง ตลอดจนการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพจากต้นทางการผลิต และช่วงบ่ายต่อด้วยการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการร้านและการจำหน่ายสเต็กเนื้อโคขุน และการจัดเก็บเนื้อสดเพื่อการประกอบอาหาร ณ ร้านคนโคบาล อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนรับประทานอาหารเที่ยงประเภทเนื้อโคขุนและอาหารป่าที่ทางร้านได้จัดเตรียมไว้บริการ
>> เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์และการจัดการเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 2 โดยในช่วงเช้ามีการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลนาขยาด (นายเฉลิม เรืองเพ็ง) อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เพื่อนำนิสิตเข้าดูกระบวนการเลี้ยงสัตว์ ประเภทปลาดุก ไก่ไข่ และสุกรตลอดจนการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพจากต้นทางการผลิต และการผลิตอาหารด้วยตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และช่วงบ่ายต่อด้วยการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการร้านและการแปรรูปเนื้อสุกรเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น หมูฝอย หมูแผ่น หมูหยอง กุนเชียง และผงหมูโรยข้าว ณ บริษัท ซี แอนด์ ที ฟูดส์ จำกัด (มาโย่) ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อตรงตามความต้องการของตลาด ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ช่วงเย็นได้เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงโคขุน และการควบคุมคุณภาพโคขุน และการบริหารจัดการฟาร์ม ณ บริษัท เทคโนโลยีอาหารสัตว์ภาคใต้ จำกัด (มิเตอร์โจ ฟาร์ม)
>> เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์และการจัดการเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 3 โดยในช่วงเช้ามีการเข้าศึกษาดูงาน ณ เฉลาปลาดุกร้ากางมุ้ง บ้านโงกน้ำ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อนำนิสิตเข้าดูกระบวนการผลิตปลาดุกร้า กระบวนการคัดสรรปลา กระบวนการหมักปลา และกระบวนการบริหารจัดการการตลาด ซึ่งเป็นการดูงานในจุดปลายน้ำ หลังจากวันที่ 2 ได้ไปดูกระบวนการเลี้ยงปลาดุกเพื่อการจำหน่าย และช่วงบ่ายต่อด้วยการเข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตเนื้อหมูและกระบวนการฆ่า การแยกชิ้นส่วนสุกร และกระบวนการเก็บรักษาเนื้อ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง