คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.65 ถึงวันที่ 24 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Non-degree] ตารางเรียน การเข้าชั้นเรียน และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน หลักสูตร Non-degree
 
     

  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Non-degree 

 30-05-2565

การเรียนการสอนหลักสูตร Meat (ภาคทฤษฎี Online)
 
วันที่ เวลา รายวิชา หัวข้อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน เข้าห้องเรียน ผู้สอน
31-5-2565 18.00-21.00 น. N120132 องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1  อ.ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
1-6-2565 18.00-21.00 น. N120132 องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2  
2-6-2565 18.00-21.00 น. N120142 ระบบการจัดการซากสัตว์และเนื้อสัตว์ ประเภทของระบบการผลิต  
7-6-2565 18.00-21.00 น. N120112 หลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  
8-6-2565 18.00-21.00 น. N120132 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา  
             
             
             
             


การเรียนการสอนหลักสูตร Meat (ภาคปฏิบัติ)

 
วันที่ เวลา รายวิชา หัวข้อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน ผู้สอน
18-6-2565 09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
N120132 ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ  อ.ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์
    N120112 ฝึกการสร้างเกณฑ์การตั้งข้อกำหนดคุณภาพ/การใช้ประสาทสัมผัสในการควบคุมอาหาร/การประยุกต์ใช้สถิติในการควบคุมและประเมินคุณภาพอาหาร  
    N120142 ใช้เครื่องมือประเมิน/ควบคุมประสิทธิภาพระบบการจัดการ  
           
           
           
           
           
           


***********************************************************************************************************************การเรียนการสอนหลักสูตร Drink (ภาคทฤษฎี Online)
 
วันที่ เวลา รายวิชา หัวข้อการเรียน เอกสารประกอบการเรียน เข้าห้องเรียน ผู้สอน
  .