คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 27 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลงพื้นที่เยี่ยมนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ จังหวัดกระบี่
 
     

 ลงพื้นที่เยี่ยมนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ

2021-12-27

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
โดยนายนฤเบศร์ ซังปาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ลงพื้นที่เยี่ยมนิสิตที่ประสบอุบัติเหตุ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

**********************************

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มอบหมายให้นายนฤเบศร์ ซังปาน ตำแหน่งนักวิชาการ ลงเยี่ยมนิสิตนายณัฎฐวิชญ์ เสริมสิน นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

เนื่องจากนิสิตได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ทำให้ได้รับบาดเจ็บและกระดูกหน้าอกร้าว โดยนิสิตได้รับอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 โดยในการเยี่ยมนิสิตครั้งนี้ ได้มีการให้นิสิตได้พูดคุยกับท่านคณบดี (ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ) ประธานสาขาฯ (ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว) และอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต (ผศ.ดร.พรพิมล มะยะเฉียว) ผ่าน VDO Call

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน   อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ สถานที่ในร่ม

เพื่อให้ได้มีการพูดคุยกับนิสิตและสอบถามอาการของนิสิตและเพื่อให้กำลังใจแก่นิสิตและผู้ปกครอง ในโอกาสนี้คณะได้มีกระเช้าจากคณะและของเยี่ยมไข้จากอาจารย์ที่ปรึกษามอบให้ด้วย ตลอดจนมีการให้นิสิตกรอกรายละเอียดเพื่อการเตรียมการเบิกจ่ายในเรื่องค่าสินไหมทดแทนจากประกันอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การเยี่ยมนิสิตครั้งนี้ สร้างความชื่นชมและสร้างความไว้วางใจ เชื่อมั่นในการดูแลนิสิตของมหาวิทยาลัย และคณะมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยสอบถามปัญหาอันเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนจากผู้ปกครอง และตอบข้อสงสัยและข้อซักถามที่ผู้ปกครองต้องการสอบถามในรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน

คณะขอขอบคุณฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ในการประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายสินไหมทดแทนให้นิสิตในครั้งนี้ด้วยครับ

 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************