เอกสารประมวลรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

0404311 เคมีอาหาร 1
0404312 หลักการวิเคราะห์อาหาร
​0404331 การแปรรูปอาหาร 2
0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 2
0404333 วิศวกรรมอาหาร 2
0404341 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
0404342 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
0404343 ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
0404361 การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร
0404431 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร
0404432 เทคโนโลยีขนมอบ
0404437 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
0404451 การตลาดและแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
0404461 เทคนิคการวิจัย
0404462 สัมมนา
0404471 ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร (270 ชั่วโมง)
0404472 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
0404473 เตรียมสหกิจศึกษา
0404481 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
​1201111 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
1201112 ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
​1201113 อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพเบื้องต้น
1201242 ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
1201231 จุลชีววิทยาอาหาร 2
1201241 การแปรรูปอาหาร 2

 

*ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่รหัสวิชา


หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

​1202211 วัตถุดิบเครื่องสําอาง
1202212 สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง
1202213 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ
1202222 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202223 เทคโนโลยีเครื่องสำอาง
1202311 จุลชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202321 ฉลากและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202322 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202323 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202331 การประเมินผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202361 ภาษาอังกฤษสำหรับเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202455 เตรียมสหกิจศึกษำ
1202453 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202454 โครงงานเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202461 ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
1202466 ศาสตร์แห่งอายุวัฒนะ
1202452 สัมมนา

 

*ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่รหัสวิชา


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

1224503 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
0424501       วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและบูรณาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1224642 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
1224521 หัวข้อขั้นสูงทางอุตสาหกรรมการเกษตร

*ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่รหัสวิชา