มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[ทั่วไป] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการโหวตเลือก “ครูดีในดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[นิสิต] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนในระดับดี และระดับดีเยี่ยม ติดอันดับสูงสุดของแต่ละชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรนิสิตเรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
[นิสิต] ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา (ทุนวันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563
[ทั่วไป] ผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2562
[ทั่วไป] รับสมัครนิสิตรอบที่ 5 รับตรงอิสระ
[ทั่วไป] คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดให้บริการหน่วยพัฒนาการแปรรูปและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร (Inno Agro Industry and Processing Development Unit)
[นิสิตใหม่] ข้อมูลบริการนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563
[บุคลากร] ตารางการประชุมออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เฟส 2
[นิสิต] ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรค COVID-19
[บุคลากร] แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
[บุคลากร] ตารางการประชุมออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19
[นิสิต] ระบบการเรียนออนไลน์ (ภาคเรียนฤดูร้อน)
[ทั่วไป] ขอแสดงความยินกับนิสิตที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
[คณาจารย์] เชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2562
[นิสิตใหม่] ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2563
[บุคลากร นิสิต] ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ด้าน
[นิสิต บุคลากร] กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
[ทั่วไป] ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต และบุคคลทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ Bakery & Beauty Camp By Agro 2020
[ทั่วไป] การจำหน่ายเสื้อที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”
[นิสิตปัจจุบัน] ขอเชิญนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ทุกคน ทุกชั้นปี เข้าประเมินการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563


หน้าที่ :