คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การเข้าศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
คู่มือการเขียนรายงานสัมมนาและโครงงานวิจัย ทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (ดาวน์โหลด)
 
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด) กลับหน้าหลัก

ประมวลรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

รายวิชา 0402282 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รายวิชา 0404311 เคมีอาหาร 1
รายวิชา 0404312 หลักการวิเคราะห์อาหาร
รายวิชา 0404331 การแปรรูปอาหาร 2
รายวิชา 0404232 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 1
รายวิชา 0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 2
รายวิชา 0404333 วิศวกรรมอาหาร 2
รายวิชา 0404341 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
รายวิชา 0404342 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
รายวิชา 0404343 ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
รายวิชา 0404451 การตลาดและแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
รายวิชา 0404361 การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร
รายวิชา 0404431 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร
รายวิชา 0404432 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
รายวิชา 0404434 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
รายวิชา 0404461 เทคนิคการวิจัย
รายวิชา 0404471 ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร
รายวิชา 0404462 สัมมนา
รายวิชา 0404481 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
รายวิชา 0404483 อาหารหมักของโลก
รายวิชา 1202422 เครื่องสำอางแต่งสี
รายวิชา 1202423  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพจากแหล่งกำเนิดสัตว์และจุลินทรีย์
รายวิชา 1202461  ศาสตร์แห่งการชะลอวัย  
รายวิชา 1202222 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
รายวิชา 1202212 สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสําอาง  
รายวิชา 1202213  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ  
 รายวิชา 1202211 ัตถุดิบเครื่องสำอาง  


แผนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายวิชา 0424503  เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
รายวิชา 0424771 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
รายวิชา 0424552  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร
รายวิชา 0424671 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
รายวิชา 0424501  วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ  

ประมวลรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 0404221 จุลชีววิทยาอาหาร                                                                                              
 0404222 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
 0404231 การแปรรูปอาหาร 1
 0404232 ปฏิบัติการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 1
 0404233 วิศวกรรมอาหาร 1  
 0404261 เคมีอาหาร 2  
 0404261 สถิติเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร  
 0404314 ปฏิบัติการเคมีอาหาร  
 0404321 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร  
 0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 2  
 0404334  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  
 0404351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
 0404352 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
 0404434 เทคโนโลยีผักและผลไม้  
 0404472 โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  
 0404481 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  
 0404315 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร  
 0404211 หลักโภชนศาสตร์ P101  
 0404211 หลักโภชนศาสตร์ P102   
 0404483 อาหารหมักของโลก  
 0404131 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น  
 0404333 วิศวกรรมอาหาร 2  
 0404335 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร  
 0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม P101  
 0000167   อาหารเพื่อชีวิตและความงาม P102                                                                         
 0000167  อาหารเพื่อชีวิตและความงาม S101                                                                       
 0000167  อาหารเพื่อชีวิตและความงาม S102                                                                      
0404131  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเบื้องต้น                                                      
0404335 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร                                                       
1202112   ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
1202214  การตั้งตํารับเครื่องสําอาง  
1202215  ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์                                      
1202224  เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
 1202221 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                                                 
0404341 การประกันคุณภาพอาหาร
     
     


แผนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

0424671 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2                                                                  
0424502 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
0424571 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
   แผนการเรียนสัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1