คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
สาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การเข้าศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด)
 
เอกสารประมวลรายวิชา (ดาวน์โหลด) กลับหน้าหลัก

ประมวลรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

รายวิชา 0402282 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รายวิชา 0404311 เคมีอาหาร 1
รายวิชา 0404312 หลักการวิเคราะห์อาหาร
รายวิชา 0404331 การแปรรูปอาหาร 2
รายวิชา 0404332 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 2
รายวิชา 0404333 วิศวกรรมอาหาร 2
รายวิชา 0404341 การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมินทางประสาทสัมผัส
รายวิชา 0404342 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
รายวิชา 0404343 ปฏิบัติการความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลโรงงาน
รายวิชา 0404451 การตลาดและแผนธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ
รายวิชา 0404361 การวางแผนการทดลองด้านอุตสาหกรรมอาหาร
รายวิชา 0404431 การออกแบบโรงงานผลิตอาหาร
รายวิชา 0404432 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ
รายวิชา 0404434 เทคโนโลยีผักและผลไม้
รายวิชา 0404435 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
รายวิชา 0404461 เทคนิคการวิจัย
รายวิชา 0404462 สัมมนา
รายวิชา 0404472 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
รายวิชา 0404481 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
รายวิชา 0404483 อาหารหมักของโลก
รายวิชา 1202422 เครื่องสำอางแต่งสี
รายวิชา 1202423  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพจากแหล่งกำเนิดสัตว์และจุลินทรีย์
รายวิชา 1202461  ศาสตร์แห่งการชะลอวัย  
รายวิชา 1202466 ศาสตร์แห่งอายุวัฒนะ  
รายวิชา 1202468 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม  
     
     

ประมวลรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

รายวิชา 0404211 หลักโภชศาสตร์
รายวิชา 0404221 จุลชีววิทยาอาหาร
รายวิชา 0404222 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
รายวิชา 0404261 สถิติเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
รายวิชา 0404315 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร
รายวิชา 0404321 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
รายวิชา 0404483 อาหารหมักของโลก กลุ่ม P101
รายวิชา 0404483 อาหารหมักของโลก กลุ่ม P102
รายวิชา 0404233 วิศวกรรมอาหาร 1 
รายวิชา 0404313 เคมีอาหาร 2 
รายวิชา 0404314 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
รายวิชา 0404351  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
รายวิชา 0404231 การแปรรูปอาหาร 1 
รายวิชา 0404232 ปฏิบัติการแปรรูปและวิศกรรมอาหาร 1 
รายวิชา 0404335 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
รายวิชา 0404334  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
รายวิชา 0404352 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 รายวิชา 0404471  การประกันคุณภาพอาหาร  
รายวิชา 1202422 เครื่องสำอางแต่งสี
รายวิชา 1202468  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม
รายวิชา 1202221  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
รายวิชา 1202111 ชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    
รายวิชา 1202112 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    
รายวิชา 0404471 ฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร  
รายวิชา 0404131 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร                                                                   
รายวิชา 0404481 เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร  

แผนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


รายวิชา 0424502 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
รายวิชา 0424541 เทคโนโลยีเอนไซม์
รายวิชา 0424543 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีน
รายวิชา 0424571 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
รายวิชา 0424671 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
รายวิชา 0424771 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3