คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
งานบุคคล
งานการเงินและพัสดุ
งานธุรการ
งานบริหาร
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
งานนโยบายและแผน
งานโสตทัศนศึกษา
งานวิจัย
งานบริการการศึกษา (นิสิต)
งานพัฒนานิสิต
แนวปฏิบัติงานในคณะฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
 
งานบริการการศึกษา (นิสิต) กลับหน้าหลัก

 • แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
 • แบบฟอร์มใบลา (เรียน) สำหรับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 • หนังสือรับรองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (สำหรับนิสิตฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2563)
 • แบบคำร้องงานทะเบียนนิสิต
 • 1. คำร้องขอ Transcript กรณีกำลังศึกษา
  2. คำร้องขอ Transcript กรณีสำเร็จการศึกษา
  3. คำร้องขอหนังสือรับรอง
  4. คำร้องขอหนังสือรับรองครบหลักสูตร
  5. ใบมอบฉันทะ
  6. คำร้องขอมีบัตรประจำตัวนิสิต
  7. คำร้องขอถอนรายวิชาติด W
  8. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี
  9. คำร้องขอรักษาสภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา
  10. คำร้องขอโอนรายวิชา
  11. แบบฟอร์มขอเทียบรายวิชา
  12. แบบฟอร์มขอแก้ระดับขั้น I
  13. คำร้องขอแจ้งสำเร็จการศึกษาช้า
  14. คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา
  15. คำร้องขอส่งหลักฐานการศึกษา
  16. คำร้องขอคืนสภาพนิสิต
  17. คำร้องขอขยายจำนวนผู้เรียน
  18. คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
  19. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา)
  20. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่กำหนด (ระดับบัณฑิตศึกษา)
  21. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (สำหรับนิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป)
  22. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำไม่ต่ำกว่า D
  23. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทน F
  24. คำร้องขอลงทะเบียนมากกว่าเกณฑ์รอพินิจ
  25. คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก / วิชาโท
  26. คำร้องขอย้ายคณะ
  27. คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
  28. คำร้องขอลงทะเบียน AUDIT
  29. แบบคำร้องเลือกวิชาโท  
สล็อตออนไลน์