คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ดอกไม้ประจำคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
อำนาจหน้าที่คณบดี
 
ข้อมูลพื้นฐาน
                      ปีการศึกษา 2548 ได้มีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนในการชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 มีนาคม 2561 ได้มีมติจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพประกาศราชกิจจานุเบกษาจัดตั้ง “คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ”  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ส่วนงานวิชาการลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ