คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ดอกไม้ประจำคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
อำนาจหน้าที่คณบดี
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

“การเป็นคณะชั้นนำด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชุมชน ภายในปี 2570””

พันธะกิจ (Mission)
            1. สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
            2. สร้างองค์กรความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
            3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม
            4. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการขององค์กรสู่ความรู้เป็นเลิศ

 ค่านิยม (Core – Value

            A      : Achievement Oriented มุ่งมั่นสู่ความสำเสร็จ

            G      : 
Good Governance การทำงานอย่างโปร่งใส

            R      : 
Responsibility of society ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

            O      : 
Organizational and personal learning การเรียนรู้ระดับองค์กร

             I      : 
 Innovative Thought มีความคิดสร้างสรรค์
            D      : Delivering Value 
and Results ส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์

วัฒนธรรมองค์กร 
            1) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
            2) มีความรับผิดชอบ
            3) ทำงานร่วมกันเป็นทีม
            4 )ยึดมั่นคุณธรรม