คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ดอกไม้ประจำคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
อำนาจหน้าที่คณบดี
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

“การเป็นคณะชั้นนำด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชุมชน”

พันธะกิจ (Mission)
            1)      สร้างคนที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูงด้านอุตสากรรมเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
            2)      สร้างองค์กรความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
            3)      ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม
            4)      สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการขององค์กรสู่ความรู้เป็นเลิศ

 ค่านิยม (Core – Value

            M     : เป็นมืออาชีพ (Mastery)

             I      : มุ่งสร้างนวัตกรรม (Innovation)

            R      : มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result oriented)

            T      : ทำงานเป็นทีม (Teamwork)

            S      : รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)