คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38) กลับหน้าหลัก

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

· แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง

· เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

P

 

 

P

 

 

P

 

การประเมินความเสี่ยงÜ

https://drive.google.com/drive/folders/1VKWO7cSHmf_pU6mlb8PUy0dX1Xq_KSy3

 

คณะได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และมีกิจกรรมในการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร

 

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

· แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

· เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

P

 

 

 

P

 

 

P

 

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

· แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

P

 

 

 

P

 

การประชุมติดตามงานÜ

https://www.facebook.com/1919735428079866/photos/a.2017628998290508/2659735390746529/?type=3&theater

 

https://www.facebook.com/1919735428079866/photos/a.2017628998290508/2746874978699236/?type=3&theater

คณะมีการจัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

สูตรบาคาร่า