คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35) กลับหน้าหลัก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

· แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมมาภาบาล

· ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

P

 

 

P

 

 

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตÜ

https://www.tsu.ac.th/UserFiles/file/pdf/file01_tsu_01032560_pdf.pdf

 

คณะได้เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

· แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

· เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

P

 

P

 

 

P

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารÜ

https://www.abi.tsu.ac.th/detail.php?id_list=862&aNum=20200311025425

คณะจัดโครงการเพื่อให้ส่งเสริมด้านคุณธรรมให้บุคลากร โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ขับเคลื่อน

บาคาร่าออนไลน์