คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31) กลับหน้าหลัก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

· แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

· มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

P

 

 

P

 

ช่องทางและขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนÜhttps://bit.ly/2yxIj60

คณะฯ ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนและช่องทางการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

· แสดงช่องทางที่บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์

· สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

P

 

 

P

 

สามารถเข้าร้องเรียนได้ผ่านระบบสารสนเทศ-ระบบจัดการข้อร้องเรียน

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

· แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

· มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า)

· เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

P

 

 

 

P

 

 

P

 

ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน Ü

https://drive.google.com/drive/folders/1Dr7el32QXm5C9cuhfaxbQoII4mkUYQgm

จากผลการดำเนินงานในปี 2563 ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน

คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด