คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28) กลับหน้าหลัก

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

· แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

· เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

· เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานปี พ.ศ. 2563

P

 

P

 

P

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลÜ

https://drive.google.com/drive/folders/1HrSRbYzgMFeMQP4hK9z_yS5tYW7LAVKE

 

คณะได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยดำเนินการสอบถามความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณตามจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร พร้อมแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

· แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

· เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25

· เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

P

 

 

 

 

P

 

 

P

 

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

· หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

· หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

· หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

· หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

· หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

· เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับใช้ในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

 

P

P

P

P

P

P

 

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

· แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

· มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

· เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

P

P

 

P

 

บาคาร่า