คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล ITA
ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O6)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (O8 - O9)
การดำเนินงาน (O10 – O12)
การปฏิบัติงาน (O13)
การให้บริการ (O14 – O17)
การใช้จ่ายงบประมาณ (O18–O20)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29 - O31)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O32 – O33)
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34 - O35)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (O36 - O38)
แผนการป้องกันการทุจริต (O39 – O41)
มาตรการป้องกันการทุจริต (O42 – O43)
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถาม-ตอบ
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O21 - O24) กลับหน้าหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

· แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

· เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

P

 

 

P

 

ข้อมูลการจัดจ้าง-จัดหาพัสดุÜ

https://drive.google.com/drive/folders/10dKQVG9ne2kWL3HjpYdjNc1yWlucKCPa

คณะได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เพื่อรายงานไปยังมหาวิทยาลัย

O22

ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

· แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

· เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

P

 

 

 

P

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างÜ

https://www.abi.tsu.ac.th/pagenews.php?cat_id=65

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างคณะ ได้จัดทำประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

· แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

· มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

· เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

P

P

 

 

 

 

 

P

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนÜ

https://drive.google.com/drive/folders/1U9VZKm-VR92JX9AR8PPY4CeCnLLkG8Gw

ข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการ

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

· แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

· มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

· เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

P

P

 

P

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 62Ü

 

https://drive.google.com/drive/folders/10dKQVG9ne2kWL3HjpYdjNc1yWlucKCPa

ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

สล็อต